Welcome Allen Store !

Doprava zdarma
Toto je test 3
24 hod

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – TMaOS s.r.o.

 

1. Základné ustanovenia


(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služieb úpravy tovaru (ďalej len „zmluva“), kedy na jednej strane je spoločnosť  TMaOS s.r.o., IČO: 51 480 891, DIČ: 2120721845 

so sídlom Hlavná 129, 082 66 Uzovce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 28409/P ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ, ktorý môže byť spotrebiteľom (ďalej len „objednávateľ“). 

(2) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.obliekam.sk (ďalej len „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť TMaOS s.r.o.,

 IČO: 51 480 891, DIČ: 2120721845  so sídlom Hlavná 129, 082 66 Uzovce, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 28409/P

(3) Všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2. Vymedzenie pojmov

(1) Spotrebiteľská zmluva– je zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

(2) Poskytovateľ (dodávateľ)– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

(3) Objednávateľ (spotrebiteľ)– fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

(4) Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom- je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

(5) Všeobecné obchodné podmienky (VOP)– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi poskytovateľom a objednávateľom v tomto dokumente. Objednávateľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Zmluva o poskytovaní služieb úpravy tovaru (zmluva)


Uzavretie zmluvy 

(1) Objednávka objednávateľa predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa s návrhom zmluvy objednávateľovi t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa. Od tohto momentu medzi objednávateľom a poskytovateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

(2) V prípade, že si objednávateľ objednáva službu úpravy tovaru prostredníctvom internetového obchodu, za záväzné potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa sa považuje potvrdenie objednávky tovaru s úpravou zo strany spoločnosti TMaOS  v ktorom spoločnosť TMaOS potvrdí aj objednanie služby úpravy tovaru. Osobitné potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa sa v tomto prípade nevyžaduje.

(3) Pre vylúčenie pochybností poskytovateľ uvádza, že ponuka služby úpravy tovaru na internetovej stránke https://www.obliekam.sk nie je návrhom na uzavretie zmluvy.

(4) Všetky objednávateľom odoslané objednávky musia byť schválené tak ako je uvedené vyššie. Podľa vlastného uváženia poskytovateľa sa tento môže rozhodnúť objednávku objednávateľa neprijať. Toto sú príklady situácií, kedy môže poskytovateľ objednávku neprijať:

 

ak produkty ponúkané spoločnosťou TMaOS  uvedené na internetovom obchode práve nie sú k dispozícii;
ak poskytovateľ nedisponuje potrebným materiálom pre úpravu tovaru;
ak sa spoločnosti TMaOS nedarí získať autorizáciu platby objednávateľa;
ak sa na daný tovar môžu vzťahovať dopravné obmedzenia;
ak tovar uvedený na internetovom obchode obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedenú cenu služby alebo inak nesprávny popis služby.

 

(5) O neprijatí objednávky bude objednávateľ preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom poskytovateľom resp. spoločnosťou TMaOS  a v prípade úhrady ceny služby úpravy tovaru alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

(1) V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 b) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy.

(2) Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od zmluvy písomne na adrese sídla spoločnosti TMaOS, alebo elektronickou poštou na adrese info@obliekam.sk, alebo pomocou formulára na stránke www.obliekam.sk v sekcii "Reklamácie/Odstúpenie od zmluvy".

(3) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar poskytovateľovi alebo osobe poverenej poskytovateľom (www.obliekam.sk) na prevzatie tovaru. To neplatí, ak poskytovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

(4) Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

(5) V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je poskytovateľ povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar resp. službu.

(6) Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednanú službu poukázaná zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť poskytovateľovi, ibaže poskytovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

(7) Ak poskytnuté plnenie zo zmluvy zodpovedalo popisu na stránkach internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou TMaOS a nebolo vadné, náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(8) Handmade ochranu tváre nie je možné vrátiť ani vymeniť z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov pri tomto produkte neplatí 14-dňová lehota na výmenu/vrátenie tovaru.

 

3. Informácie o cene 

 

(1) Aktuálne ceny tovaru sú uvedené v e-shope www.obliekam.sk

 Táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim.

(2) Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, ak z charakteru tovaru (najmä náušnice, topánky atď.) alebo popisu nevyplýva niečo iné.

(3) Ceny uvedené v e-shope www.obliekam.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade platby vopred na účet je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny do 7 dní od potvrdenia objednávky. V prípade zmeny ceny za tovar, pre kupujúceho a predávajúceho je záväzná cena v čase potvrdenia objednávky. Právo predávajúceho a právo kupujúceho na stornovanie objednávky tým nie je dotknuté.

 

4. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 

(1) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutí lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@obliekam.sk  telefonicky alebo osobne v sídle predávajúceho.

(6) Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom. 

 

5. Platobné podmienky

 

(1) Kupujúci realizuje platbu dobierkou, prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012 alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

(2) Kupujúci uhrádza kúpnu cenu za tovar, príp. náklady na dodanie tovaru a cenu dobierky.

(3) Predávajúci má právo požadovať za platbu dobierkou sumu 1 €. Za platbu platobnou kartou, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. 


Dodanie tovaru

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. 

(2) Ak je platba realizovaná prevodom/vkladom na účet predávajúceho, lehota 30 dní plynie od pripísanie peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. 

(3) Dodacia lehota uvedená pri tovare má len informatívny charakter. Táto lehota je spravidla dodržaná, avšak na dodaciu lehotu majú vplyv rôzne faktory nezávislé od vôle predávajúceho, najmä štátne sviatky v krajine dodávateľa, colné konania, poveternostné podmienky, atď.  

(4) Spôsob dodania si zvolí kupujúci pri zadávaní objednávky. Kupujúci má možnosť vybrať si doručenie Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

(5) Náklady na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim sú uvedené v sekcii doprava a platba.

 

Reklamačný poriadok 

(1) Objednávateľ môže vo vzťahu k službe zdobenia uplatniť reklamáciu písomne na adrese: obliekam,sk,  Masarykova, 2722/22, 080 01 Prešov, alebo elektronickou poštou na info@obliekam.sk   

(2) Poskytovateľ poskytuje na službu zdobenia tovaru neobmedzenú záruku.

(3) Objednávateľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť poskytovateľovi resp. poverenej osobe originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k tovaru dodaný), pričom poskytovateľ nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.

(4) Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistí na tovare, ktoré sa týkajú úpravy tovaru, pri prevzatí objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní upraveného tovaru počas záručnej doby.

(5) Poskytovateľ nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, nesprávnou resp. nevhodnou údržbou, používaním iným ako obvyklým spôsobom a v nevhodných poveternostných podmienkach.

(6) Poskytovateľ určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude objednávateľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru poskytovateľovi. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu upraveného tovaru za nový tovar.

(7) Ak ide o vadu na úprave, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(8) Ak objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

(9) Ak objednávateľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy upraveného tovaru a poskytovateľ ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie objednávateľa poučiť o možnosti zaslať výrobok na odborné posúdenie.

(10) Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať objednávateľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

 

6. Spracovanie osobných údajov

 

(1) Poskytovateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spotrebiteľa výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Poskytovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.

(2) Poskytovateľ spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

(3) Spotrebiteľ odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň dobrovoľne udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP. Spotrebiteľ udeľuje poskytovateľov tento súhlas na dobu neurčitú. 

(4) Práva spotrebiteľa pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

7. Záverečné ustanovenia

 

(1)  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

(2) Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   

(3) VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.obliekam.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 3.4.2018 a použijú sa na objednávky doručované predávajúcemu cez nákupný portál po tomto dátume.


TMaOS s.r.o.


 

 

 


© Obliekam.sk • NajReklama.sktvorba eshopov